0

15 Aug 2009 - 意想不到-見到杜如風

AroUnd_Maggie 於 2009-08-15 00:00:00 發表  |  累積瀏覽 325

分類:
知道apm近日有個書展,所以今日放左工,便去逛逛,看看有什麼書~
原來都唔係有好多書,反而有不少精品~雖然有八五折,不過我都係沒買什麼~
正當逛完一round預備走之時,竟然聽到有主持說歡迎杜如風喎!
咦!杜如風呀~沒想過會見到真人呢~節目中就見佢多啦~真人還真是沒見過~
聽左佢同主持傾左一陣,影左幾張相,跟住我就走啦,還未食lunch,
肚餓啦~要回家啦~~
============================================

感謝 Around Maggie 提供以上資料

Around Maggie的網誌: http://aroundmaggie.wordpress.com/


============================================

鐘意SeeWide的分享,給我們一個Like吧!
  • 攻略日期:N/A
    攻略地點:N/A
  • 攻略時間:N/A
    是次消費:N/A
0人比"掂"

最多能輸入300字

累積瀏覽 231786

全部攻略 800

全部回應 103