0

7 Apr 2007 - Easter Camp Second Day

AroUnd_Maggie 於 2007-04-10 00:00:00 發表  |  累積瀏覽 262

分類:
我又生保床啦…原本以為我既生保床已經消失呢…
因為記得十一月搬去Winnie家第一日都冇生保床,十一月去旅行換了幾次地方,
我都冇生保床,仲以為自已冇左生保床既問題~今日活動由七點四十五分開始,
好早呀…先係分小組睇bible,跟住早餐,之後係講道,lunch後,
就係受浸,原來那位女仔係未受浸架,我一直以為她已受浸呢~
今次洗浸跟我之前見過的不同,因為今次係海邊進行呢!感覺好唔同呢~
受浸完,係做手工,我係學用繩織十字架扣~不過剛坐好,就要去印T-shirt啦~
T-shirt有八款可以揀,我揀左第四款,排隊整好之後就落番去整扣,
落到去,哇,大家都差唔多整好,開始學整手繩啦~當我學好整好個扣,
都要dinner啦…結果學唔到手繩…唉…好想學呢~
dinner後,就係音樂分享會啦,係由內地來的幾位christian分享,大家都聽得投入,
因為佢地既分享都好吸引呢~之後就係小組分享,再有宵夜~
About these ads


============================================

感謝 Around Maggie 提供以上資料

Around Maggie的網誌: http://aroundmaggie.wordpress.com/


============================================

鐘意SeeWide的分享,給我們一個Like吧!
  • 攻略日期:N/A
    攻略地點:N/A
  • 攻略時間:N/A
    是次消費:N/A
0人比"掂"

最多能輸入300字

累積瀏覽 248695

全部攻略 800

全部回應 103