0

20 Mar 2007 - 在家

AroUnd_Maggie 於 2007-03-21 00:00:00 發表  |  累積瀏覽 298

分類:
唔駛番工,自己係屋企,有種特別感覺,感覺似請假多過冇工番~ :p
唔,要搵什麼工作好呢?自己可以做到什麼呢?慢慢搵吧~
朝早係msn收到個消息,仲以為佢講笑,但應該係真lor,係講笑就好啦~
真係嚇一嚇…希望佢快d冇事~
 
晚黑阿恩同Anna上左黎我屋企一陣,因為阿恩琴日學整蛋糕,
佢今日拎過黎分少少俾我地呢~個蛋糕好靚呀~~真係多謝呢~~
About these ads


============================================

感謝 Around Maggie 提供以上資料

Around Maggie的網誌: http://aroundmaggie.wordpress.com/


============================================

鐘意SeeWide的分享,給我們一個Like吧!
  • 攻略日期:N/A
    攻略地點:N/A
  • 攻略時間:N/A
    是次消費:N/A
0人比"掂"

最多能輸入300字

累積瀏覽 236819

全部攻略 800

全部回應 103