0

21 Sep 2006 - 點解會多左錢?

AroUnd_Maggie 於 2006-09-21 00:00:00 發表  |  累積瀏覽 330

分類:
今日番工,都算ok,唔會太忙~不過到臨收工埋數時,咦?點解架?
點解會多左廿幾蚊?下?冇理由架?我冇收多客人錢喎,就算有,客人都會講啦~
我又記得自己有拿人工呀,朝早開工前亦點過數係250,咁果廿幾蚊係邊走出黎?
點解會咁神奇架…多左錢又煩,少左錢更煩…最最最好就係balance既~
About these ads


============================================

感謝 Around Maggie 提供以上資料

Around Maggie的網誌: http://aroundmaggie.wordpress.com/


============================================

鐘意SeeWide的分享,給我們一個Like吧!
  • 攻略日期:N/A
    攻略地點:N/A
  • 攻略時間:N/A
    是次消費:N/A
0人比"掂"

最多能輸入300字

累積瀏覽 243698

全部攻略 800

全部回應 103