0

18 Jan 2008 - 回顧

AroUnd_Maggie 於 2008-01-19 00:00:00 發表  |  累積瀏覽 315

分類:
今日完左bible study,我地幾個女仔唔知講開什麼,突然間係度回憶番以前中文科啦、
同埋文學既課文,雖然大家都唔係好記得全部,但係一人想起一句,一人想起一課,
加加埋埋都唔少,雖然大家都好似把文章及作者錯配了,不過咁樣仲講得興奮~haha~~
時間過得真快,這些文章原來已經離開自己好耐呢~haha~
About these ads


============================================

感謝 Around Maggie 提供以上資料

Around Maggie的網誌: http://aroundmaggie.wordpress.com/


============================================

鐘意SeeWide的分享,給我們一個Like吧!
  • 攻略日期:N/A
    攻略地點:N/A
  • 攻略時間:N/A
    是次消費:N/A
0人比"掂"

最多能輸入300字

累積瀏覽 231350

全部攻略 800

全部回應 103