0

11 Feb 2008 - 長長的lunch

AroUnd_Maggie 於 2008-02-12 00:00:00 發表  |  累積瀏覽 372

分類:

今日觀塘區依然是這樣靜,如果平時都是這樣都幾好,有種舒服感~
今日lunch同自己dept去飲茶,一點出發,兩點九先番到公司,
其他同事都做緊野啦~平時lunch得一個鐘,不過今日食左好耐~haha~~
所以番工時間好似好快過~唔止時間過得快,仲收到好多利是呢~

About these ads


============================================

感謝 Around Maggie 提供以上資料

Around Maggie的網誌: http://aroundmaggie.wordpress.com/


============================================

鐘意SeeWide的分享,給我們一個Like吧!
  • 攻略日期:N/A
    攻略地點:N/A
  • 攻略時間:N/A
    是次消費:N/A
0人比"掂"

最多能輸入300字

累積瀏覽 236626

全部攻略 800

全部回應 103